شاتل فضایی، یک سامانه حمل و نقل فضایی سرنشین‌دار، قابل بازگشت و قابل استفاده مجدد است.

شاتل ها دارای سه بخش اصلی هستند:

۱ – مدارگرد

۲ – دو موشک سوخت جامد یا ” بالا برنده”

۳ – مخزن بیرونی و بزرگ سوخت مایع

دو موشک بالابرنده پس از اینکه شاتل فضایی را به ارتفاع ۴۵ کیلومتری از زمین رساندند از فضاپیما جدا می شوند و با چتر در اقیانوس فرود می آیند. این موشک ها قابل بازیافت بوده و در ماموریت های بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.

مخزن سوخت مایع، سه موتور موشکی مدارگرد را تغذیه می کند. این مخزن سوخت پس از رساندن مدارگرد به ارتفاع  مورد نظر،از آن جدا می شود و طبق برنامه بر اثر برخورد با جو زمین می سوزد و از بین می رود.

مدارگرد تنها بخشی از شاتل است که وارد مدار می شود. این بخش پس از انجام ماموریت به زمین باز میگردد و مانند یک هواپیما بر روی باند فرود می آید.