این سامانه ی خورشیدیه که از هشت سیاره و خورشید تشکیل شده.

۴.۵ میلیارد سال پیش همه اینها ابری از گازهای هلیوم، هیدروژن و غبار بودن. جاذبه باعث شد که این ابر متراکم بشه و به خاطر واکنش های هسته ای؛ وسط اون آتش بگیره و خورشید ما به وجود بیاد. بقیه ی اون غبار و گاز هم تبدیل شد به سیارات اطراف اون. چهار سیاره ی نزدیک به خورشید؛ سیارات خاکی هستند که اسم اونها به ترتیب تیر، ناهید، زمین و بهرام هستند. به چهار سیاره ی بیرونی هم که بیشتر از گاز درست شدن، غولهای گازی میگن. اسم اونها هم به ترتیب هرمز، کیوان، اورانوس و نپتونه.