دستگاه عصبی، پیچیده‌ترین دستگاه بدنه و تمامی حرکات بدن را کنترل و رهبری می‌کند. به سلول‌های عصبی نورون گفته می‌شود. دستگاه عصبی از مغز، نخاع و اعصاب تشکیل شده. پیام‌های این دستگاه از طریق تکانه‌های عصبی که جریان‌های الکتریکی هستند منتشر می‌شوند. مغز مرکز فرماندهی دستگاه عصبی و بدن ماست. نخاع بزرگراه ارتباطی بین بدن و مغزه. وقتی قسمتی از بدن آسیب می‌بیند، اعصاب این پیام را به نخاع می‌رسانند و نخاع آن را برای مغز ارسال می‌کند و ما می‌فهمیم که قسمتی از بدنمان آسیب دیده و درد دارد.