دستگاه لنفاوی دو وظیفه مهم بر عهده داره. یکی جمع‌آوری مایع اضافه‌ی بافت‌ها که لنف نامیده می‌شود و دیگری دفاع از بدن در برابر میکروب‌هاست. تیموس، طحال، لوزه، مجراهای لنفاتیک، گره‌های لنفاوی و مایع لنف اجزای تشکیل دهنده دستگاه لنفاوی هستند. لنفوسیت‌ها، گلبول‌هایی هستند که به همراه گلبول‌های سفید خون از بدن دفاع می‌کنند. لنفوسیت‌ها در تیموس و طحال ساخته می‌شوند.