سلول‌های بدن دائما در حال ریختن مواد زائد به درون خون هستند. این مواد اگر در بدن جمع بشن، باعث مسموم شدن ما می‌شوند.

وظیفه‌ی کلیه‌ها، تصفیه‌ی خون از مواد زائد و سمی است. کلیه‌ها مواد زائد و آب اضافی بدن را از خون می‌گیرند و تبدیل به ادرار می‌کنن و اون رو درون مثانه جمع می‌کنند. این مواد از طریق ادرار کردن به بیرون بدن انتقال داده می‌شن.