پیچیده‌ترین عضو بدن ما مغز است. میلیاردها سلول عصبی شبکه‌ای عظیم را به وجود آورده‌اند تا کارهای بدن ما را کنترل کنند. مغز به ما توانایی فکر کردن، به خاطرسپاری، تجسم کردن، حرف زدن و حرکت کردن می‌دهد. مغز پیچیده‌ترین کامپیوتر جهان است. مغز ما دو نیمکره دارد. نیمکره‌ی چپ فعالیت‌های قسمت راست بدن و نیمکره‌ی راست مغز فعالیت‌های قسمت چپ بدن را کنترل می‌کند. ناحیه زردرنگ زیر مغز، مخچه نام دارد که فیلتر ورودی اطلاعات به مغز است.