بدن انسان
بدن ما ماشینی پیچیده است. بدن از دستگاه‌ها و اندام‌های مختلفی تشکیل شده است که با یکدیگر کار می‌کنند تا ما بتوانیم زنده بمانیم. استخوان‌بندی که باعث شکل‌دهی و حرکت بدن است. ماهیچه‌ها که استخوان‌ها و بدن ما را به حرکت در می‌آورند. دستگاه گردش خون که غذا و اکسیژن را به سلول‌های ما می‌رساند. دستگاه عصبی، کلیه حرکات بدن را کنترل می‌کند. دستگاه لنفاوی، بدن را از گزند میکروب‌ها حفظ می‌کند. چشم‌ها، ابزار حس بینایی، گوش‌ها ابزار حس شنوایی، بینی، ابزار حس بویایی، زبان ابزار حس چشایی و پوست، ابزار حس لامسه‌ی ما هستند.
دستگاه های بدن

دستگاه های بدن

دستگاه استخوان بندی

دستگاه استخوان بندی

دستگاه عصبی

دستگاه عصبی

دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون

دستگاه لنفاوی

دستگاه لنفاوی

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش

دستگاه تنفسی

دستگاه تنفسی

ماهیچه ها

ماهیچه ها

قلب

قلب

مغز

مغز

کلیه ها

کلیه ها

کبد

کبد

گوش

گوش

چشم

چشم