Tyrannosaurus Rex

تایراناسورس رکس

دایناسوری درنده بوده که بر روی دو پای خود راه می‌رفته است. تی‌رکس به پادشاه دایناسورها معروف است. این دایناسور سری بزرگ و آرواره‌ای به شدت قوی و دندان‌هایی تیز داشت. دستانی کوتاه با دو انگشت و پاهایی با سه انگشت داشته است. دمی باریک و سفت و نوک‌تیز و پوستی خشن و تمساح‌مانند داشت.
تی رکس بویایی به شدت قوی داشته و در هر وعده ۲۳۰ کیلوگرم گوشت می‌خورده است. تی‌رکس از هوش بالایی برخوردار بوده است.