Stegosaurus

استگوسورس

این دایناسور دارای صفحه‌های استخوانی بر پشت و دمی با زائده‌های خاری بوده است. پاهای عقبی استگوسورس بلندتر از پاهای جلویی او بوده است و می‌توانسته برای خوردن گیاهان بر روی دو پای عقبی خود بایستد. این جانوران به صورت گروهی زندگی می‌کردند و دندان نداشتند و گیاهان را مستقیم می‌بلعیدند. مغز این دایناسور به اندازه‌ی یک گردو بوده است و برای همین دانشمندان تصور می‌کنند که مغز دومی هم داشته است.