Spinosaurus

اسپاینوسورس

دایناسوری بزرگ بوده که بر پشت خود بادبانی بزرگ داشته و برای تنظیم دمای بدن از آن استفاده میکرده است. آرواره‌ای تمساح‌مانند و دندان‌هایی تیز و دستانی بزرگتر از دایناسورهای هم گروهی خودش داشته است. دونده‌ای چابک بوده و گاهی بر روی چهارپایش راه میرفته است.