دایناسورها از نظر استخوان‌بندی به دو دسته‌ تقسیم می‌شوند.
پرنده‌کفلان که لگن خاصره‌ی آن‌ها شبیه پرندگان است.
خزنده کفلان که لگن خاصره‌ی آن‌ها شبیه خزندگان است.