در بالا تخم دایناسورهای تایراناسورس رکس، استگوسورس و کامپسوگناتس را مشاهده می کنید