Ankylosaurus

آنکیلوسورس

دایناسوری زره‌دار و بزرگ بوده است. سطح بالایی بدن این جانور با ورقه‌های ضخیم و بیضوی شکلی پوشیده شده بود. ردیف‌هایی از خار بر پشت و کناره‌های بدنش داشته و از دمی گرز مانند برخوردار بوده است. آنکلیوسورس گردنی کوتاه، جمجمه‌ای پهن و مغزی کوچک داشته است. هوش این جانور پایین بوده است.