توضیحات
صدای حیوان

قوها جزو بزرگ‌ترین پرندگانی هستند که قدرت پرواز دارند. طول بدن این حیوان ۱.۵ متر و وزن آن ۱۵ کیلوگرم است.
قوها هم بر روی زمین و هم در آب تغذیه می‌کنند. این جانوران بیشتر ریشه، برگ و جوانه‌های گیاهان آبی را می‌خورند.
بال‌های قوی آنقدر محکم است که با بال‌زدن می‌تواند دست انسان را بشکند.
این جانوران در فصل زمستان در گروه‌های بیست تا چهل‌تایی مهاجرت می‌کنند.